Polityka prywatności

 1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej https://taxertravel.pl/ przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Taxer Travel Marcin Madeja, siedziba firmy: 41-709 Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna 7. Wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 641-001-39-62, REGON: 273289115.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o imprezę lub usługę turystyczną albo usługę dodatkową, w tym ubezpieczeniową lub rezerwacji miejsca parkingowego, jest podmiot będący stroną takiej umowy, tj. odpowiednio organizator turystyki, ubezpieczyciel albo podmiot świadczący usługi rezerwacji miejsc parkingowych. W takim przypadku Biuro Podróży Taxer Travel Marcin Madeja będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych do celów pośrednictwa w zawarciu umowy. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty są zawarte w stosownych klauzulach informacyjnych udostępnianych przez nie przed zawarciem umowy.
 4. Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach działalności Biuro Podróży Taxer Travel Marcin Madeja, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z nami listownie na adres: Biuro Podróży Taxer Travel Marcin Madeja Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna 7 . 41-709, Ruda Śląska , lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ruda@taxertravel.pl
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach :
  1. wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego Newsletter, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Na tej podstawie będziemy przetwarzać adres e-mail, który został przez Ciebie podany podczas składania zamówienia na usługę Newsletter. Twój adres e-mail będziemy przetwarzać przez okres dostarczania biuletynu informacyjnego Newsletter
  2. wypełnienia obowiązków ustawowych, co następuję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i dotyczy m.in. realizacji obowiązków, o których mowa w ustawie z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, tj. obowiązku informacyjnego, potwierdzenia zawarcia umowy z organizatorem turystyki, dostarczenia kopii zawartej umowy, przyjmowania skarg i żądań skierowanych do organizatora turystyki; dane osobowe przetwarzane na tej podstawie będziemy przetwarzać do czasu ustania potrzeby ich przetwarzania, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, ewentualnie przez okres wymagany prawem
  3. wypełnienia naszych uzasadnionych interesów, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych) i może obejmować następujące przypadki :
   - prowadzenie z Tobą korespondencji, jej archiwizowanie albo rozpatrywanie skarg, co dotyczy podstawowych i elektronicznych danych identyfikacyjnych podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane do czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez okres trzech lat od czasu ustania kontaktu,
   - przekazanie danych do operatora płatności w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, weryfikacji należytego wykonania zawartych z nami umów, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Na tej podstawie dane będziemy przetwarzać w okresie realizacji umowy oraz przez sześć lat po jej wykonaniu, tj. do czasu wykonania obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji podatkowej,
   - utrwalanie rozmów telefonicznych z naszymi konsultantami, co następuje w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta. Na tej podstawie dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy,
   -monitoring punktów sprzedaży stacjonarnej, co następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia znajdującego się w punktach sprzedaży. Na tej podstawie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy
 6. Prawa Użytkownika Portalu taxertravel.pl, której dane osobowe dotyczą. Administrator zapewnia, że wszystkim Użytkownikom Portalu, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj:
  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych;
  - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.